Чистенькое. Детский сад «Орленок»

   

Нормативные документы

 

«ПОГОДЖЕНО»                                                               «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Сімферопольський                                                     рішенням___ сесії___ скликання

районний відділ освіти                                                        Чистенської сільської Ради

Начальник _________С.В. Дмитрова                              Читенський сільський голова                                                                                       __________ М.П.Кулешов    

Від _________ 2013р.                                                    від _____________ 2013р.

                                                    

 

СТАТУТ

ЯСЛА-САДОК «ОРЛЬОНОК»

ЧИСТЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ  КРИМ

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

 

 с. Чистеньке, 2013

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орльонок»  комбінованого типу (далі - дошкільний заклад) – це заклад освіти, що є початковою ланкою неперервної освіти в Україні, який забезпечує дошкільну освіту та виховання дітей віком від 1 до 6 (7) років.Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  «Орльонок» комбінованого типу створено    на підставі рішення виконавчого комітету  Чистенської сільської ради

- вести відповідну документацію (наказ МОіН, МіС України від 01.10.2012 №1059

- приймання рішення про порядок використання цільових коштів;                                        

- формування звернення до благодійних фондів, спонсорів про надання благодійної допомоги;                                                                                                                      

-  сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально – виховного процесу;                                                                        

 - організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників дошкільного навчального закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;                                                    

 - сприяння соціально – правовому захисту учасників навчально – виховного процесу;           Основними принципами діяльності піклувальної ради є: законність, гласність, добровільність і рівноправність членства.                                                                                         Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів та в 7-денний термін доводиться до відома колективу закладу, батьків, громадськості.                                

 Піклувальна рада інформує батьків, педагогічних працівників, громадськість про свою діяльність у доступній формі: на зборах, за потреби у місцевих засобах масової інформації; розміщуючи необхідну інформацію на спеціальних стендах.  Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес без згоди завідувача дошкільного навчального закладу.  Члени піклувальної ради доводять до відома працівників ДНЗ, батьків інформацію про надходження та витрату спонсорських коштів, спрямованих на реалізацію різноманітних освітніх проектів.                                            

  8.7. У дошкільному навчальному закладі діє батьківський комітет відповідно   до Примірного Положення про батьківські комітети (раду) дошкільного  закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.04.2011 № 398.

   Батьківський комітет дошкільного  закладу формується з голів (представників) усіх батьківських комітетів груп та з інших батьків за рекомендацією батьківських комітетів груп закладу;

 Кількісний склад батьківського комітету закладу, строк його повноважень визначаються загальними зборами батьків  дошкільного навчального закладу.

Із складу батьківського комітету обирається голова, його заступник та секретар.

 Легалізація (офіційне визнання) батьківського комітету є обов’язковою і здійснюється шляхом видання відповідного наказу по дошкільному навчальному закладу після письмового повідомлення керівництва закладу, надання протоколу батьківських зборів про їх заснування);

 Батьківський комітет планує свою роботу на підставі плану роботи закладу.

 Батьківський комітет звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків дітей, які відвідують заклад, один раз на рік, на вимогу більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківського комітету.

 Рішення батьківського комітету доводиться до відома батьків у  10-ти денний строк.( шляхом надання протоколу).

 Основними завданнями батьківського комітету є сприяння створенню умов для:                

-   збереження та зміцнення здоров’я дітей;

-   формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дітей;

-  виховання у дітей елементів природодоцільного світогляду, розвитку  

    позитивного емоційно – ціннісного ставлення до довкілля;

-   утвердження емоційно –ціннісного ставлення до практичної та   духовної

    діяльності людини;

-   розвитку потреби в реалізації творчих здібностей дітей;

-   всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;

-   залучення батьківської громадськості до організації дозвілля та оздоровлення дітей;

-   організації роботи з поширення психолого – педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за розвиток і виховання  дітей,  обмін  позитивним  досвідом  родинного  виховання;

-   вирішення питань розвитку матеріально – технічної бази навчального закладу та його благоустрою;

-   сприяння соціально – правовому захисту учасників навчально – виховного процесу.

 

Батьківський комітет має право:                                                                                  

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов вихованців, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- встановлювати зв’язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги закладу, захисту здоров’я і життя вихованців, організації підвозу та харчування вихованців, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у закладі;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування закладу: кошти батьків або осіб, які їх замінюють, добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб, інших коштів, не заборонених чинним законодавством України;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) закладу пропозиції щодо зміни типу закладу, його статусу, вдосконалення умов організації життєдіяльності дітей, організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до  завідувача, педагогів, піклувальної, або педагогічної ради закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

- скликати позачергові загальні  збори батьків(конференції);

- створювати благодійні організації  при дошкільному навчальному закладі відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих організацій;

- надавати пропозиції  завідувачу закладу щодо виділення з благодійного фонду матеріальної допомоги вихованцям закладу та стимулювання діяльності педагогічних працівників закладу;

- сприяти покращенню харчування вихованців закладу;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення  вихованців закладу;

-с прияти організації інноваційної та експериментальної діяльності дошкільного закладу.

Батьківський  комітет зобов’язан:                                                                                 

- виконувати план  роботи, затверджений завідувачем ДНЗ;                                                

- вести протоколи засідань зборів батьків, що зберігаються в справах закладу;                     

- надавати інформацію про свою діяльність за проханням  завідуючого закладу або відповідного органу управління освітою;                                                                            

-у разі потреби організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів у закладі з метою збереження життя і здоров’я його вихованців; 

- звітувати перед загальними зборами батьків (конференціями).

 

ІХ.МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

9.1. Відповідно до рішення № 2 виконавчого комітету Чистенської сільської ради від  10.01. 2001 року дошкільному навчальному закладу передано в оперативне управління  будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання,  та ігрові майданчики.

Матеріально-технічна база ясла-садка «Орльонок»  включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Чистенської сільської ради.

9.2.   Ясла-садок «Орльонок» відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.3.   Для забезпечення навчально-виховного процесу база дошкільного  закладу складається із кабінетів, групових кімнат, а також спортивного, музичного залів, медичного і методичного, кабінетів спеціалістів, ізолятора,  приміщення  харчоблоку і пральні  тощо.

9.4. Ясла-садок «Орльонок»  має земельну ділянку,  де розміщуються спортивний майданчик, дитячі майданчики.

9.5. Вимоги    до    матеріально-технічної   бази   дошкільного навчального  закладу  визначаються  відповідними  будівельними  та санітарно-гігієнічними  nbsp;nbsp;; нормами  і  правилами,  а  також  Типовим переліком   обов'язкового   обладнання   дошкільного навчального закладnbsp;у,  у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

 

Х. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  ДОШКІЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ.

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність ясла-садка «Орльнок» проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України (2456-17) та інших діючих нормативно-правових актів. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється на основі її кошторису.               

10.2. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є:                                  

- кошти державного та відповідних місцевих  бюджетів, що надходять у розмірі,  передбаченому нормативами фінансування дошкільної освіти для забезпечення навчально-виховного процесу, нормативною документацією;                          

- кошти засновника (власника);                                                                                          - кошти батьків або осіб, які  їх заміняють;                                                          

-доходи від здавання в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;
- добровільні пожертвування і цільові  внески , спонсорські, меценатні  пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб;  -кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;        

 -благодійна допомога у грошовій формі у вигляди одноразової чи систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;                                              

-благодійна допомога у вигляді майна;                                                                               

-благодійна допомога у вигляді наданих послуг або виконаних робіт;                                

-благодійна допомога на фінансування конкретних цільових програм;                        

-благодійна допомога у вигляді дарування або дозволу на  безоплатне використання об’єктів власності;                                                                                            

-благодійна допомога у вигляді подання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності, прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва  та інших заходів, не заборонених  законом України.                                                                                                                               

10.3.  Згідно зі статтею 19 Закону № 531  при дошкільному навчальному закладі може бути створена благодійна організація, майно та кошти якої складають:

- внески засновників та інших благодійників;                                                                      

 - благодійні  внески і пожертвування, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формі.             

- батьків або осіб, які їх замінюють;                                                                                    

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством.                                         Засновниками благодійної організації можуть бути громадяни України та юридичні особи незалежно від форм власності. Не можуть бути засновниками благодійної організації органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються  з бюджету. Натомість це у праві зробити піклувальна рада чи батьківський комітет дошкільного p class=nbsp;навчального закладу.

Порядок  бухгалтерського обліку в ясла-садку «Орльонок » визначається законодавством та нормативно-правовими актами  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади.  За розпорядженням Чистенської ради бухгалтерский облик здійснюється через централізовану бухгалтерію.                                                                                                  

10.4. Звітність про діяльність дошкільного навчального  закладу  встановлюється відповідно до чинного законодавства.                                                         

10.5. Штатний   розпис ясла – садка «Орльонок» встановлюються Чистенською сільською  радою  на  основі Типових   штатних   нормативів   дошкільних  навчальних  закладів, затверджених   спеціально   уповноваженим   центральним    органом виконавчої  влади  в  галузі  освіти  і  науки  за  погодженням  з спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої  влади  у галузі фінансів (наказ №1055 від 04.11.2010р. «Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів»).                              

10.6. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із засновником має    право:                                                                                                                                               

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;                                

-  отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;                  

-  вносити зміни до штатних розписів, але в межах загальної чисельності штатних одиниць ( відповідно наказу Міністерства освіти і науки України  № 1055 від 04.11.2010 р., « Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів») за погодженням з  Сімферопольским відділом освіти.                                                                                                          

10.7.Статистична звітність форма 85–К про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.                                                     

10.8 .Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно – правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, Чистенською сільською радою яким підпорядковуються дошкільні навчальні заклади. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік здійснюється бухгалтером Чистенської сільської ради дошкільного навчального закладу.nbsp;nbsp;  

10.9.  У   дошкільному   навчальному   закладі   незалежно    від підпорядкування,  типу і форми власності не допускається створення і  діяльність  організаційних  структур   політичних   партій   та релігійних організацій.       

          

 

 

ХІ. КОНТРОЛЬ   ЗА    ДІЯЛЬНІСТЮ   ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ.

 11.1.  Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться не ріже одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, згідно з Порядком державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом   Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553(0678-01), із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 №658, зареєстрованого в Міністерстві Юстиції України 31 серпня 2004 р. за №1071/9670.                                                                                                                         

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом  державних умов щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Сімферопольським районним відділом освіти.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного  з навчально-виховним процесом встановлюється  Чистенською сільською радою.

ХІІ. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ І ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

 12.1. Діяльність дошкільного навчального закладу може бути припинена шляхом:

-  його реорганізації або ліквідації;

-  в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

12.2. Реорганізація і ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

 Засновник (власник) дошкільного навчального закладу не має права  безпідставно  ліквідувати  його, зменшувати  в  ньому  площу  території,  кількість  груп,  а також здавати в оренду приміщення (будівлі).

 

  12.3.         Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів)   або на підставі результатів місцевого референдуму.

 

ХІІІ.  ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

ДО СТАТУТУ.

 

13.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються на загальних зборах  ДНЗ та затверджується  рішенням  Чистенської сільської  ради відповідно до чинного законодавства.  

                           Завідуючий дошкільним закладом                             Н.П.Сліпченко

               Прийнято загальними зборами трудового колективу                                                                                      (протокол №5  від 05.12.2012р.).

 

 

nbsp;

nbsp;nbsp;

nbsp;nbsp; nbsp; 

nbsp;